Liberal Düşünce Topluluğu
LDT'nin Felsefesi ve Amaçları
1992'de Ankara'da kurulan LDT, medeniyetin temelinde yatan fikrî geleneklerin Türkiye'de tanıtılmasını; özgürlük, özel mülkiyet, piyasa ekonomisi, insan hakları, hürriyetçi demokrasi, hukukun hâkimiyeti, adalet, barış, hoşgörü gibi, insanların güven, düzen ve refah içerisinde yaşamasını sağlayan değerlerin ve kurumların anlaşılmasına ve benimsenmesine yardımcı olacak çalışmalar yapmayı; insanların düşünme ve muhakeme kabiliyetlerini geliştirmek için başvurabilecekleri fikrî, felsefî kaynakların oluşumuna katkıda bulunmayı amaçlamakta; bu amaçlara uygun araştırma ve inceleme yapan kimselere maddî ve manevî destek sağlamakta ve buna benzer faaliyetlerde bulunmaktadır. Topluluk, ayrıca, bu doğrultuda Türkiye'nin temel problemlerine liberal ilkelerle bağdaşan çözüm yolları bulmaya ve kamu politikasının oluşturulmasında etkili ve yetkili çevreleri bilgilendirmeye çalışmaktadır.

LDT, bu çerçevede, özgürlüğe, insan haklarına, serbest piyasa ekonomisine ve liberal demokrasiye inanan, bunu fikrî veya meslekî çalışmalarıyla kanıtlamış, bu değerlerin ve kurumların gelişmesi ve yaygınlaşması için fikrî veya meslekî alanda mücadele etmeye istekli kimseleri teşvik ve koordine etmektedir.

LDT, aktif politikayla ilgilenmemektedir. Siyasî partilere karşı bağımsızdır. Bir siyasî hareket olarak değil fikir akımı olarak faaliyet göstermektedir.
LDT'nin Faaliyetleri
Hürriyet Mektebi
Ankara'da ve diğer şehirlerde gerçekleştirilen Hürriyet Mektebi seminerleri, özgürlük, barış, adalet, insan hakları, hukuk devleti, anayasal demokrasi, ifade hürriyeti, din hürriyeti, serbest piyasa ekonomisi, serbest ticaret, ekonomik özgürlük ve zenginlik gibi konuları ele almaktadır.

Liberal Düşünce Kongresi
Türkiye'nin her tarafından davet edilen anayasal yönetim, bireysel özgürlük ve serbest piyasa ekonomisi taraftarı bilim ve fikir insanları, her yıl, Liberal Düşünce Kongresinde buluşmaktadır. Kongre'ye katılan akademisyenler, hukukçular, bürokratlar, sivil toplum gönüllüleri, gazeteciler, araştırmacılar, yazarlar, çizerler ve serbest meslek mensupları hem birbirlerini tanıma ve fikir alışverişinde bulunma imkânı elde etmektedir hem de sunulan tebliğler etrafında belirli konuları tartışmaktadır.

Çalışma Grupları
LDT bünyesinde kurulan özel merkezler kendi konularında özerk şekilde çeşitli araştırma ve inceleme çalışmaları yürütmektedir.

•   Ekonomik Özgürlük Merkezi (EKÖM)
•   Çevre Araştırmaları Merkezi (ÇAM)
•   İnsan Hakları Araştırma Merkezi (İHAM)
•   Din ve Hürriyet Araştırmaları Merkezi (DİHAM)
•   Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM)
•   Liberal Fikir Hareketlerini Destekleme Merkezi
Paneller
Liberal Düşünce Topluluğu, "İktisadî ve Siyasî Bir Teori Olarak Liberalizm", "İslam, Sivil Toplum ve Piyasa Ekonomisi", "Avrupa Birliği Yolunda Türkiye'de İfade Hürriyeti", "Avrupa Birliği Yolunda Türkiye'de Demokrasi" ve benzeri konularda muhtelif şehirlerde müstakil olarak veya mahallî ortakların işbirliğiyle herkesin katılımına açık paneller gerçekleştirmektedir.

Hürriyet Günü
Her yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin tek parti yönetiminden demokrasiye geçişinin yıldönümüne işaret eden 14 Mayıs'ın bulunduğu hafta, çeşitli faaliyetlerle Hürriyet Haftası olarak kutlanmaktadır. Hürriyet Haftası içindeki Cumartesi akşamı düzenlenen Hürriyet Günü Yemeği'nde Türkiye'nin her yanındaki hürriyet dostları bir araya gelmektedir. Hafta münasebetiyle, LDT, Türkiye'de özgürlüğün değerinin anlaşılmasına ve tesis edilmesine katkıda bulunmuş bir kişiye Hürriyet Onur Ödülü vermekte ve ödül Hürriyet Günü Yemeği'nde takdim edilmektedir.

Yazı Yarışması
Hürriyet Haftası faaliyetleri çerçevesinde, lisans öğrencileri arasında hem hürriyetçi bir toplumun temel değer ve kurumlarını öğrenmelerini hem de muhakeme ve yazma kabiliyetlerini geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla, her yıl bir Ödüllü Yazı Yarışması düzenlenmektedir. Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri Hürriyet Günü Yemeği'nde takdim edilmektedir. Ayrıca, pek çok katılımcıya teşvik ödülü olarak Liberal Düşünce dergisi külliyatı verilmektedir.
Yayınlar
Liberal Düşünce:
Üç aylık fikir dergisi.
www.hurfikirler.com:
İnternette aktüel yorum sayfası.
Kitaplar:
Liberal Düşünce Topluluğu liberal bir fikir hareketi olarak liberal düşüncenin temel kaynaklarının Türkçeye kazandırılmasına bilhassa önem vermektedir. Kimisi yabancı dillerden Türkçeye çevrilen, kimisi de yerli yazarlarca kaleme alınan yüzden fazla eser Liberte Yayınları (www.liberte.com.tr) tarafından yayınlanarak okuyucuya sunulmuştur.

LDT, ayrıca, Dernekleşme Özgürlüğü, İfade Hürriyeti, Dinlerarası İlişkiler, Alevilik, Kürt Sorunu ve Meslek Kuruluşları konulu projeler çerçevesinde ilgilenenlere ücretsiz dağıtılan tercüme, telif kitaplar ve mevzuat tarama – ve değerlendirme raporları yayınlamıştır.
Tamamlanmış Bazı Faaliyetler:
Projeler:
•   "Türkiye, Özgürlük ve Eğitim", Özgür Eğitim-Sen ile, 2010-2011
•   "Kamu Kurumu Niteliğindeki Sivil Toplum Kuruluşları, Sivil Toplum ve Demokrasi", 2010-2011
•   "Türkiye'de ve Bölgede Liberal Fikir Hareketlerinin Güçlendirilmesi", 2009 - 2011
•   "Kanaat Önderleri Arasında Demokratikleşme Fikrinin Güçlendirilmesi", 2009 - 2010
•   "Demokratik, Laik, Hukuk Devleti Anlayışını Teşvik", 2008-2009;
•   "Barış İçinde Bir Arada Yaşama Arayışı", 2005-2006;
•   "Dinlerarası İlişkiler: Seküler ve Demokratik Bir Sistemde Barış İçinde Varoluş Arayışı", 2004;
•   "Demokrasi Okulu", 2002 – 2003;
•   "Yasal ve Sosyal Çerçevede Türkiye'de İfade Hürriyeti: Sınırlamalar, Tavsiyeler ve Teşvikler", 2001- 2003.
•   "Dernekleşme Özgürlüğü", 2001;
•   "Yasama Danışmanlığı Hizmeti" 1999-2001;
•   "İslam, Sivil Toplum ve Piyasa Ekonomisi", 1998-1999.

Sempozyumlar ve Çalışma Toplantıları
•   "Türkiye, Özgürlük ve Eğitim", 22-23 Ocak 2011, Hatay; 9-10 Nisan 2011, Batman
•   "Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum ve Demokrasi", 15 Ocak 2011, Ankara; 21 Nisan 2011, İstanbul
•   "Kürt Sorunu ve Türkiye'de Liberal Demokrasi", 28-29 Kasım 2010.
•   "Türkiye'de Alevilik ve Din Özgürlüğü", 18-19 Eylül 2010.
•   "Türkiye'de Dinî Azınlıkların Din Özgürlüğü", 27-28 Şubat 2010, İstanbul
•   "Din Özgürlüğü, Çoğulculuk, Sünnilik ve İslam", 30-31 Ocak 2010, Ankara
•   Türkiye'de Demokratik Açılımın Çerçevesi, 24 - 25 Ekim 2009, Ankara
•   "Etnisite, Kültürel Çoğulculuk ve Liberal Demokrasi", 5-7 Haziran 2009, Eskişehir,
•   "Özgürlük, Çeşitlilik ve Hoşgörü", Chandran Kukathas ile Tartışma Toplantısı, 18 Mayıs 2009, Ankara
•   "İnsan Hakları Açısından Türkiye'de Alevi Sorunu", 9 Mayıs 2009, İstanbul.
•   "Piyasa Ekonomisi ve Sosyal Devlet", 21-22 Mart 2009, Kayseri,
•   "Laiklik ve Din Özgürlüğü", 20-21 Aralık 2008, Konya,
•   "Barış İçinde Bir Arada Yaşama Arayışı" Çalışma Toplantıları: 2 – 3 Nisan 2005, Diyarbakır, 7 – 8 Mayıs 2005, Mersin, 8 – 9 Nisan 2006, Ankara,
•   Liberteryenizm, H. H. Hoppe ile Tartışma Toplantıları, 13-15 Mart 2005, Ankara, İzmir, İstanbul,
•   "Dinlerarası İlişkiler: Barış İçinde Bir Arada Varoluş Arayışı" Çalışma Toplantıları, 21-22 Mart 2004; 22-23 Kasım 2004, İstanbul,
•   "Türkiye'de İfade Hürriyeti: Bir Gelecek Perspektifi", 7-8 Haziran 2003, Ankara,
•   "İfade Hürriyeti Mağduriyetleri ve Mağdurları", 9-10 Mart 2002, İstanbul,
•   "Türkiye'de İfade Hürriyeti", 8-9 Haziran 2001, İstanbul,
•   "Türkiye'de Demokrasiye Geçişin Ellinci Yıldönümü", 14 Mayıs 2000, İstanbul,
•   "Uluslararası Tahkimle ilgili Yeni Düzenlemeler", 22 Ocak 2000, Ankara,
•   "Sivil Toplumda Din ve Siyaset" Çalışma Toplantısı, 4-7 Kasım 1999, Kapadokya,
•   "Kamu Hizmeti Anlayışında Yeni Yönelimler", 9 Ekim 1999, Ankara,
•   "Uluslararası İslam, Sivil Toplum, Piyasa Ekonomisi Sempozyumu", 18-19 Mayıs 1998, İstanbul,
•   "Globalleşen Dünyada Eğitim ve Demokrasi", 8 - 9 Kasım 1997, Ankara,
•   "Liberalizm: Kavramlar ve Türkiye", 6-8 Aralık 1996, Kayseri,
•   "Türkiye 1. Uluslararası Liberal Düşünce Sempozyumu", 7 Mayıs 1994, Ankara,
•   Uluslararası Hayek Sempozyumu: 31 Mart 1993, İstanbul; 3 Nisan 1993, Ankara.
2004 Uluslararası Templeton Mükemmel Kurum Ödülü
Freda Utley 2005 Uluslararası Hürriyeti Güçlendirme Ödülü

İrtibat:
GMK Bulvarı No: 108 / 17
06570 Maltepe, Ankara, Türkiye
+ 90 312 2311185 – 2316069
info@liberal.org.tr

"Özgür Toplumun Değerleri" çalışmasında yer alan makalelerin yayım hakları her bir makale için o makaleyi yayımlayan yayınevine aittir.
Makalelerin kullanım hakları için yayınevleri ile iletişime geçmek gerekmektedir.

İletişim için iletisim@ozgurtoplumundegerleri.com adresini kullanabilirsiniz.
powered by tolgakurt