Özgürlükçü Sözler
Bu bölüm "Ideas for a Free Society" CD'sinden alınmıştır. Çeviriler Merih Cibiş ve Volkan Ertit'e aittir.

İktidar yozlaştırır, mutlak iktidar mutlak yozlaştırır.
Lord Acton

Özel mülkiyete karşı olan bir halk özgürlüğün ilk unsurlarından yoksundur.
Lord Acton

Dünyaya verilen en büyük fırsat kaçtı çünkü eşitlik tutkusu özgürlük umudunu boşa çıkardı.
Lord Acton

Özgürlük daha ileri politik bir sonucun aracı değildir. Kendisi en ileri politik sonuçtur. Özgürlük iyi bir kamusal yönetimin hatırına değil, toplumun ve özel hayatın en ileri hedefleri uğraşısının güvenliği içindir.
Lord Acton

İnsanları özgür yapan gerçek çoğunlukla insanların duymak istemediği gerçektir.
H. Agar

Medeniyetin borçlu olduğu en dikkate değer başarılar insanoğlunun özgür ve birbirinden bağımsız farklı uğraşlarıdır.
C. C. Allen

Özgürlük her zaman ayrıca sorumluluktur ve eylemde bulunma özgürlüğü ayrıca eylemden sorumlu olmaktır.
Ernest Barker

Hayat, özgürlük ve mülk insanlar yasa yaptıkları için var olmadılar. Aksine, gerçek şudur ki hayat, özgürlük ve mülk insanların ilk etapta yasa yapmasına sebep oldu.
Frédéric Bastiat

Mademki kanun yapıcılar ve iyi niyetli fakat başarısız toplumsal reformcular o kadar sistemi topluma boşuna uyguladılar, şimdi başlamaları gereken yere nihayet varabilirler. Bütün sistemleri reddedip özgürlüğü deneyebilirler.
Frédéric Bastiat

Tecrübe göstermiştir ki, özgürlüğümüzü en çok korumamız gereken zaman tam da devlet politikalarının yararlı olduğunu düşündüğümüz vakitlerdir. Özgürlük için doğan insanoğlu, kötü niyetli yöneticilerin “özgürlük”e saldırılarını geri püskürtmek için doğal olarak tetiktedir. Özgürlüğe karşı esas büyük tehlike ise iyi niyetli olduğunu düşündüğümüz ama aslında özgürlüğümüze sinsice bir tecavüzü içeren hükümetlerin yaptıklarındadır.
Louis Brandeis

Bir yüce gücün amacı kendi takdirine bırakılmış belirsiz bir genel mutluluk ise bu gücün sınırları nasıl belirlenebilir? Prenslerin insanların babası olması onların despot olmaları tehlikesi de yaratmaz mı?
G. H. von Berg

Özgürlük özgürlüktür, eşitlik ya da tarafsızlık ya da adalet ya da insan mutluluğu ya da vicdanlılık değildir.
Isaiah Berlin

Ortaçağ anlayışında özgürlük belli bir mülkten haz alma hakkıydı. Kralın ya da bir başkasının müdahalesi olmadan kendi kendine bir şey yapma özgürlüğüydü.
Sir Arthur Bryant

Kölelik en büyük ve en nihai kötülüktür. İnsanlık onurunun inkârına dayanır.
Arthur Bryant

İnsanların özgür olmasını isterim, kralların kalabalıklardan, benim sizden olduğum kadar.
Lord Byron - Don Juan

Bir ücretli işçinin devlet denen tek bir büyük gücün altında çalışmasındansa birçok seçeneğe sahip olması, onun yararınadır.
Sir Winston Churchill

Bizden sonra gelecek olan doğmamış nesillere karşı sorumluluğumuza bakarsak, barış ve özgürlüğün birbirine kopmaz bir bağ ile bağlı olduğunu ve birine karşı olan tehdidin her ikisini de tehdit edeceğini farkına varmakta nasıl başarısız olabiliriz.
Sir Winston Churchill

Kendiliğinden olan bir ekonomik düzen zorla yürürlüğe konan bir düzenden daha verimlidir. Kendiliğinden olan düzen bireysel özgürlük ve özellikle seçme özgürlüğü olmadan anlaşılamaz.
Lord Coleraine

Bir insan hiçbir zaman, nereye gittiğini bilmediği zamanki kadar uzun yol gidemez.
Oliver Cromwell

Daha fazla farkında olmamız gereken şu ki özgürlüğün kendiliğinden bir koruyucusu yok.
Michael Dixon

Gerçekten önemli ve ilham verici her şey özgürce çalışan birey tarafından üretilir.
Albert Einstein

En güçlü büyüme ilkesi insanın seçiminde yatar.
George Eliot.

Özgürlük, hapisten farklı türde bir ağrıdır.
T. S. Eliot

Ahlâk dünyasının eşiğinde özgürlük fikri ile karşılaşırız. “İnsanoğlunun yarattığı en ağır kavramlardan biridir” o. Bir zamanlar bir dogma, tarihin akışında hipotez, şimdi birçoklarının gözünde hayal olsa ve bütün davranışlarımızın çiğnenmez kanunlarla belirlendiğine kati bir şekilde ikna olsak bile özgürlük olmadan yapamayız.
Havelock Ellis

Toplumun ekonomik temeli bağımsız ve devletten ayrı olmadıkça ve gücü elinde tutanların kendilerini sınırlandırmaları desteklenmedikçe bireysel özgürlük uzun ömürlü olmaz.
Philip Vander Elst

Geçici güvenliği için özgürlüğünü verenler her kimse, ne özgürlüğü ne de güvenliği hak ederler.
Benjamin Franklin

Özgür bir toplum enerjiyi ve insanların yeteneklerini kendi amaçları uğruna harcamaları için serbest bırakır. Özgürlük çeşitlilik ve aynı zamanda hareketlilik demektir. Bugünün dezavantajının yarının ayrıcalığı olması fırsatını korur ve süreç içinde yukarıdan aşağıya hemen herkesin daha dolu ve zengin bir hayat sürmesini sağlar.
Milton ve Rose Friedman

Eşitliği – gelir eşitliği- özgürlüğün önüne koyan bir toplum ne eşit ne de özgür olabilir. Eşitliği sağlamak için kullanılan güç özgürlüğü yok eder ve iyi amaçlar için uygulanan güç en nihayetinde onu kendi amaçları için kullanacak olan insanların eline geçer. Diğer yandan, özgürlüğü başa koyan bir toplum, mutlu bir yan ürün olarak, daha büyük bir özgürlük ve eşitlikle sonuçlanır.
Milton ve Rose Friedman

Özgür bir toplumda, bir devlet bazı görüşlerin propagandasını yapmak ve diğerlerinin aktarılmasını engellemek için hukukun gücünü ya da vergi ödeyenlerin parasını kullanamaz. Konuşma özgürlüğü konuşmacılara olduğu kadar dinleyiciler içindir. -Hangi nedenle ortaya konulursa konsun etrafındakilerin meyil ettiği kadar çeşitli görüş içinden kişinin kendi tercihini yapmasını sağlamak için.-
Milton Friedman

Genel yasalar kişisel emirler kadar gaddarca olabileceği için hukukun üstünlüğü özgürlüğü garantilemez. Fakat hukukun üstünlüğüne güvenin artması batı toplumunu sıradan vatandaşın genel anlamıyla efendisinin keyfi iradesinin öznesi olduğu bir dünyadan sıradan vatandaşın kendi kendinin efendisi olarak görebileceği bir dünyaya çevirmesinde şüphesiz önemli bir rol oynadı.
Milton Friedman

Özgür bir toplumda, “iyi” insanlar için “iyilik” yapmak zordur, ancak “kötü” insanların “kötülük” yapmasını zorlaştırmak için ödenen küçük bir bedeldir bu. Özellikle bir kişi için iyi olan diğeri için kötü olduğunda…
Milton Friedman

Herkes yardım yapmakta özgürdür - kendi parasıyla.
Milton Friedman

Özgürlüğü yok etmenin özrü her zaman şu mazerete dayandırılır – başka alternatif yok.
Milton Friedman

Özgürlük vazgeçmeniz için kışkırtıldığınız bütün hediyelerden daha değerlidir.
Baltasar Giracian

İstediğinizi verecek kadar büyük bir devlet, hepsini geri alacak kadar büyüktür.
Barry Goldwater.

Liberalizmin son bozgununu içe değil, dışa göç yasaklandığında deneyimleyelim.
Jo Grimond

Bütün diğer özgürlüklerin önkoşulu olan ekonomik özgürlük, sosyalistlerin bize söz verdiği ve sadece bireyin değersizleştiği ve seçme gücünü terk ederek elde ettiği ekonomik yardım özgürlüğü olamaz. Ekonomik özgürlük, seçme hakkıyla beraber içinde bu hakkın risk ve sorumluluğunu taşıyan ekonomik faaliyet özgürlüğü olmalıdır.
Friedrich Hayek

Özgür bir toplum kendini imha edecek güçleri kendi içinde barındırır. Çünkü bir kez özgürlük elde edildiğinde özgürlüğe kesin gözüyle bakılır, ona artık eskisi gibi değer verilmesi kesilir, ve özgür toplumun esası olan “fikirlerin özgürce gelişmesi” özgürlüğün dayandığı temellere zararı beraberinde getirir.
Friedrich Hayek

Özgür toplumun felsefi temellerini yeniden entelektüel bir konu haline getirmeliyiz. Bununla beraber özgürlüğün uygulanmasını en canlı zihinlerin hayal gücü ve becerilerini zorlayan bir görev haline de getirmeliyiz ki, özgürlük ihtimali karanlıkta kalmasın.
Friedrich Hayek

Özgürlük ister istemez istemediğimiz birçok şeyin de yapılması ve ortaya çıkması demektir. Özgürlüğe olan inancımız, belli durumlarda öngörülebilir sonuçlar doğuracağı için değil, dışarıdan bir müdahale olmadığı müddetçe onun kötü şeylerden ise iyi şeyler için daha fazla dinamik yaratacak olması.
Friedrich Hayek

Bütün kamusal ihtiyaçların zorunlu olarak bir kuruluş tarafından karşılanması ve toplumsal amaçlara kendini adamak isteyen bireylerin kullanacakları bütün araçların devletin kontrolü altında olması gibi zararlı fikirler, özgür bir toplumun temel ilkelerine tamamen terstir.
Friedrich Hayek

Rekabetçi toplumda seçme özgürlüğü şu gerçeğe dayanır, eğer bir kimse bizim isteklerimize cevap vermeyi reddetse biz bir başkasına döneriz. Fakat bir tekel ile karşı karşıya gelirsek onun merhametine kalırız ve tam da bu nedenle devlet gibi bütün ekonomik sistemi yöneten bir otorite akla gelebilen en güçlü tekel olacaktır.
Friedrich Hayek

Herhangi bir toplumda düşünce özgürlüğünün büyük ihtimalle küçük bir azınlık için direk anlamı vardır. Fakat bu, bu özgürlüğün birileri tarafından başka özel kimselere bahşedildiği ya da birilerinin onu bahşedebilme gücü olduğu anlamına gelmez.
Friedrich Hayek

Özgürlük, yani kişinin başkasının baskısından ve zorlamasından uzak olma durumu mümkün mertebe toplumun her köşesine sirayet etmelidir.
Friedrich Hayek

Özgür toplumu koruyacak yalnızca bir ilke var: şöyle ki, herkese uygulanabilir genel soyut kuralların haricinde bütün baskıları engellemek.
Friedrich Hayek

Bizim anladığımız şekliyle özgürlük nerede yok edildiyse, hemen her zaman insanlara söz verilen bazı yeni özgürlükler adına yok edilmiştir.
Friedrich Hayek

Eğer özgürlüğün ne olduğunu anlayanlar haricinde kimse özgür olmasaydı, dünyada çok fazla özgür insan olmazdı.
Lord Halifax

Kapitalist sistemin özgürlük konusunda üstünlüğü, hukuk konusunda özgürlüğü ve üretim konusunda üstünlüğü toplamda üç değil bir üstünlüktür. Çünkü hukuk, özgürlüğü takip eder ve üretkenlik, özgürlük ve hukuku takip eder.
Henry Hazlitt

Özel mülkiyet ve serbest piyasa sistemi, yani kapitalizm, – istisnalar haricinde üretime uygun olarak ödülleri dağıtmaya meyilli bir sistem - sadece özgürlüğün ve doğal hukukun sistemi değildir ayrıca bizim neslimize atalarımızın hayal dahi edemeyeceği bir zenginlik üreten kooperatif ve yaratıcı bir sistemdir.
Henry Hazlitt

Özgürlük sevgisi diğerlerini sevmektir, güç sevgisi kendimizi sevmektir.
William Hazlitt

Hayat o kadar sevgili veya barış o kadar tatlı mı ki zincirler ve kölelik pahasına satın alınsın? Yüce Tanrı göstermesin! Diğerlerinin hangi yolu seçeceğini bilemem; ama bana gelince, ya bana özgürlük verin ya da ölüm.
Patrick Henry

Herhangi çeşit bir özgürlüğün bir anda tamamen kaybolması çok nadirdir.
David Hume

Irkı, rengi ya da inancı ne olursa olsun, bir kimse temel sosyal atom olan bireyin kendi en yüksek potansiyelini gerçekleştireceği bir ortamda “özgürlüğün” zorunluluğunu kabul etmelidir.
Graham Hutton

Çoğunluğun despotluğu bir kişininki kadar az haklıdır ve tehlikelidir.
Thomas Hendry Huxley

Özgürlük düşmanları tartışmazlar; bağırırlar ve kurşun sıkarlar.
W. R. Inge

Özgürlüğün değerini anlamanın en iyi yolu onu kaybetmektir.
Michael Ivens

Hukuk olmadan özgürlük olamayacağı her zaman doğrudur, eğer herkes her istediğini yapacak kadar özgürse kimse istediğini yapacak kadar özgür olmaz. Diğer yandan her yasa özgürlüğün kısıtlanmasıdır. Sorun hukukun nerede bitip özgürlüğün nerede başlayacağını bulmaktır.
Ivor Jennings

Her ülkede ve her çağda, din adamı özgürlüğe düşman olmuştur.
Thomas Jefferson

Hükümetler sansüre geçit vermemelidirler ve bu ancak basının özgür olması ile olabilir. Eğer erdemli bir hükümet ise kendisine karşı yapılacak herhangi bir saldırıdan korkmasına gerek kalmayacaktır. Doğa, insana ister dinin, ister politikanın isterse de hukukun içinde olmak üzere doğruyu bulup çıkarması için verilmiştir.
Thomas Jefferson

Korkak insan özgürlüğün fırtınalı denizi yerine despotluğu tercih eder.
Thomas Jefferson

Bireyler tarafından değer verilen ya da gerçekten zevk alınan her şeyin kişisel özgürlük olduğunu düşünmeden evrensel özgürlüğün etrafında hezimet yaratıyorlar. Politik özgürlük yalnızca bireysel özgürlük yarattığı müddetçe iyidir.
Samuel Johnson

Özgürlüğün üzerindeki her kısıtlama bir sonraki kısıtlamayı daha az şoke edici daha kabul edilir yapar.
Anthony Lejeune

Eğer çoğunluk ezmek isterse, demokrasinin gelmesi azınlık için özgürlüğün başlangıcı değil kalıcı olarak kaybedilmesi demek olacaktır.
Anthony Lejeune

Yoksulluğun hiçbir zaman totaliterliği davet etmenin bir bahanesi olmasına izin vermeyelim ve böyle düşünmek için kışkırtılırsak, totaliterliğin özgürlüğü yok etmekle kalmayıp yoksulluğu kurumsallaştırdığını kendimize hatırlatalım.
Bernard Levin

Seçim mermiden güçlüdür.
Abraham Lincoln

Özgür bir toplumda devlet insanların işlerini yönetmez. Kendi işlerini yürüten insanlar arasında adaleti yönetir.
Walter Lippman

İnsanın toplum içindeki özgürlüğü toplumun ortaklaşa üstünde anlaşmaya vardığı kurallara tabi olmalıdır. Ne başka bir yapay kanuna ne de bir hükümdarın ya da kanunun kısıtlayıcılığına bağlı değildir insanın özgürlüğü. Aksine yasa toplumun güvenini almışsa var olmalıdır.
John Locke

Hukukun sonu özgürlüğün ortadan kaldırılması ya da kısıtlanması ile gelmez, aksine özgürlüğün korunması ve genişletilmesiyle gelir. Hukuka sahip olarak yaratılmış tüm canlılar için bir gerçek var ki o da hukuk yoksa özgürlüğün olmadığıdır. Özgürlük, başkalarının kısıtlamalarından ve şiddetinden uzak olmak anlamına gelir ve eğer hukuk olmasaydı bu gerçekleşmezdi. Ayrıca özgürlük bize söylendiği gibi kişinin istediği her şeyi yapması anlamına da gelmiyor. (Başkalarının keyfi isteklerine tabi olan kimse özgür olabilir mi?) Ancak özgürlük, hayatımızı, hareketlerimizi, sahip olduklarımızı ve tüm varlığımızı o uyumla oluşmuş yasaların izin verdiği şekilde, yani başkalarının iradelerine keyfi şekilde maruz kalmayacağımız şekilde ve ancak kendi isteklerimizi takip edeceğimiz şekilde düzenlememize izin verir.
John Locke

İnsan hayatının önemli ahlaki vasıfları yalnızca özgür bir toplumda korunabilir.
Tibor Machan

Sivil özgürlüğün desteklenmediği herhangi bir sosyal bilimin gelişmesini beklemek anlamsızdır.
Masas Maruyama

Bütün özgür toplumlar diğer toplumlara ya da kendilerinin özgür olmadıkları zamanlara göre daha az sosyal adaletsizliğe ve suça bulaşmışlardır. Ve daha parlak bir zenginlik elde etmişlerdir.
John Stuart Mill

Adalet onu kullanması için insanoğluna verildi. Hatalı bir şekilde kullanılma ihtimali var diye insanlar onu hiç kullanmamalılar mı?
John Stuart Mill

Özgürlük ismini hak eden tek özgürlük başkalarını mahrum etmeden ya da onlara engel olmadan kendi bildiğin yolda kendi doğrunu kovalamaktır.
John Stuart Mill

Bir bireyin özgürlüğünün sınırı şudur: Kişi diğerlerine rahatsızlık vermemelidir.
John Stuart Mill

Bir dahi ancak özgür bir atmosferde özgürce soluyabilir.
John Stuart Mill

Bir halk istediğini yapmakta özgür bir devleti tercih edebilir. Ancak bu eğer tembellikten ya da ilgisizlikten ya da korkaklıktan ya da vatan ve devlet sevgisinden kaynaklı ise, onlar özgürlüğü elde tutmak için gerekli olan zahmetten yoksundurlar demektir. Özgürlük için öyle ya da böyle yeterli değildirler demektir. Özgürlüğe kısa süreliğine sahip olmak bile onlar için iyi olacak olsa da, uzun vadede onun tadına varmaları ve onunla yaşamaları pek mümkün değildir.
John Stuart Mill

İnsan özgürlüğü, ilgi ve beğenilerimizi seçme özgürlüğünü, kendi karakterimize uygun şekilde hayat planı yapmayı, sonuçlarına katlanacağımız istediğimiz yoldan gitmeyi, herhangi bir şekilde başkalarına zarar vermiyorsak başkaları tarafından –her ne kadar yaptıklarımız onlara aptalca, yanlış ve sapkın gelse de- engellenmemeyi gerektirir.
John Stuart Mill

Liberalizm her türlü hoşgörüsüzlüğe hoşgörüsüz olmalıdır.
Ludwig von Mises

Bir yerde piyasa ekonomisi yoksa anayasa ve yasaların en iyi hükümleri bile bir ölü mektup olarak kalır.
Ludwig von Mises

Köle iş gücü yok oldu çünkü serbest iş gücünün rekabetine dayanamadı, köle iş gücünün verimsizliği onun piyasa ekonomisindeki kaderini de belirledi.
Ludwig von Mises

Bağımsız medya ancak üretim araçlarının devlet tarafından kontrol edilmemesiyle ortaya çıkar.
Ludwig von Mises

Sokaktaki adamın azami gayretini başka birinin hizmetinde harcamaya sevk eden şey jandarmalar, cellatlar ve ceza mahkemeleri tarafından yapılan baskı değil, piyasadaki kişisel çıkardır.
Ludwig von Mises

İnsanlar bürokratların planlamacılığından değil barıştan, endüstriden ve özgürlükten dolayı ticaret yapıp zenginleşirler.
Dudley North

Despotluk her zaman özgürlükten daha düzenlidir.
Charles Peguy

Mutluluğun sırrı özgürlüktür, özgürlüğün sırrı ise yürekliliktir.
Pericles

Özgürlük, muhtemelen her şeyden çok, küçük bir azınlığın kendi kararları ile kararsız çoğunluğu kolayca bölebileceğini fark etmesi ile tehdit edilir.
John Peyton

Tarih boyunca hatipler ve şairler bize özgürlüğü övdüler. Ancak hiçbiri özgürlüğün neden bu kadar önemli olduğunu söylemedi. Bu gibi konular hakkındaki davranışımız medeniyetin sabit mi yoksa gelişen bir şey mi olduğuna dair verdiğimiz karara bağlı olmalı. Gelişen bir toplumda özgürlük üstündeki herhangi bir kısıtlama her türlü konuda girişimciliğin de sayısını azaltır ve böylece gelişimin oranını azaltır. Hâlbuki gelişen bir toplumda hareket özgürlüğü bireye garanti edilir. Bu gelişmenin altında yatan şey bu özgürlüğün bireye daha fazla tatmin sağlaması değil, onun kendi yoluna gitmesine izin verilirse hepimize en azından daha iyi hizmet etmesi olacaktır.
H.B. Phillips

Zorunluluk özgürlüğün ihmalinin her zaman mazeretidir. O zorbaların tezidir, kölelerin inancıdır.
William Pitt

Eğer sadece özgürlük güvenliği güvence altına alabiliyorsa, bu durumda başka neden gözetmeksizin sadece güvenliği sağlamak için değil, özgürlüğe sahip olmak için de planlar yapmalıyız.
Karl Popper

Bilim gibi akıl (reason) da karşılıklı eleştiri ile büyür, o nedenle aklın (reason) büyümesini planlamanın tek mümkün yolu düşünce özgürlüğünü koruyan kurumları geliştirmektir.
Karl Popper

Devletin üstünden perdeyi kaldırdığınızda karşınızda bulacaklarınız: Hükümet binasında, kendi siyasi önyargılarının ve parti yandaşlarının önyargılarının etkisinde, birkaç ekonomist tarafından geçmiş değerlendirilerek ortaya konan öngörüler üzerine çalışan ve yanılmaya oldukça müsait adamlar gelecek hakkında tahminler yapıyorlar.
Enoch Powell

Batının şaşırtıcı maddi başarılarına baktığımız zaman, bunları baskının ya da devlet faaliyetinin ya da birkaç üstün aklın sonucu olarak değil, başarıyı ödüllendirip başarısızlığı cezalandıran, her bireyin kendi bireysel kararları ile toplumunun geleceğinin şekillenmesine katılımını sağlayan rekabet ve serbest girişim sisteminin sonucu olarak görürüz.
Enoch Powell

Ne zaman devlet vatandaşından uzak ekonomik kararlar alsa, vatandaşını başka özgürlüklerinden de mahrum etmiş olması tesadüf değil.
Enoch Powell

Özgürlük düzenin çocuğu değil yaratıcısıdır.
Pierre Joseph Proudhon

Siyasi bir kavram olarak özgürlük, hükümetlerin baskısından özgür olma anlamına gelir. Yoksa ona otomatik olarak zenginlik sağlamayacak toprak sahibinden, işverenden, doğa kanunlarından özgür olmak değil. Özgürlük demek, devletin gücünün baskısından özgür olmak demek, başka bir şey değil.
Ayn Rand

Özgür insanlar eşit, eşit insanlar özgür değildir.
Lawrence Reed

Eğer anayasal teminat ve özgürlük lehine olan genel bir düşünce iklimi tarafından desteklenmezse demokrasinin nihai istikrarı hakkındaki önemli şüphelerim olduğunu belirtmek isterim.
Lord Robbins

Kirlilik ve doğal kaynakların aşırı kullanımı tam da hükümetlerin mülkiyet hakkını korumak adına yaptıkları hatalardan kaynaklanır. Hükümetlerin altında eğer mülkiyet hakları olması gerektiği korunabilseydi, aynen toplumun ve ekonominin diğer alanlarında olduğu gibi, özel teşebbüs ve modern teknoloji âdemoğluna lanet getirmez, onun kurtuluşu olurdu.
Murray Rothbard

Çoğu insan, tabi farklı derecelerde, kontrol isterler, sadece kendi hayatlarında değil başkalarının da hayatında.
Bertrand Russell

Korkusuzca özgür eğitilmiş bir neslin bizde olduğundan daha yaygın ve cesur umutları olacaktır.
Bertrand Russell

Özgürlük sorumluluk altına girmektir, bu yüzden birçok insan ondan korkar.
George Bernard Shaw

Para... istediğimizi almamızı sağlar, başkalarının istediğimizi düşündüklerini değil.
George Bernard Shaw

Piyasadan daha demokratik bir kurum yoktur.
J.A. Schumpeter

Her hangi bir zamanda kanun yapmaya gücü olanlar devletin en daimi amaçlarını ifade eden genel kurallara tabi olmadığı sürece özgürlüğü korumak çok zordur.
Arthur Shenfield

Devletten bağımsız bir girişimciye elindeki sermayesini nasıl kullanması gerektiği konusunda yön vermeye çalışan bir devlet memuru, sadece kendisini daha gereksiz olamayacak bir işe adamış olmaz. Aynı zamanda böyle bir yetkinin herhangi bir konseye ya da senatoya dahi emanet edilemeyeceğini ve kendisinin bu yetkiye hakkı olduğunu düşünen bir budala adamın elinde bu yetkinin en tehlikeli hali alacağını bilmez.
Adam Smith

Büyük ülkeler bazen kamusal israf ve suiistimal yüzünden fakirleşse de hiçbir zaman özel sektör sebebiyle fakirleşmez. Ve hatta neredeyse bütün devlet geliri, birçok ülkede verimsiz eller tarafından yönetilir.
Adam Smith

Benim özgür toplum tanımım popüler olmamanın güvenli olduğu toplumdur.
Adlai Stevenson

İnsanlara, onların iradelerine rağmen, zorla mutluluk reçeteleri yazmak politikacılar olarak bizim vazifemiz değildir. Bu özgürlüğün sonu olurdu.
Franz-Joseph Strauss

Olağanüstü şeylerde dahi hiçbir şey özgür olmaktan daha üstün değildir. Ancak özgürlük ile yaşamaktan daha zor bir şey de yoktur. Özgürlük genel olarak fırtınaların ortasından ortaya çıkar. Toplum içindeki uyuşmazlıklar ile en iyi halini alır. Onun faydası ve değeri ne yazık ki çok daha sonra kavranır ve bilinir.
Alexis de Tocqueville

Despotlar özgürlüğün üstünlüğünü inkâr etmezler, ama onu yalnızca kendilerine saklamak isterler.
Alexis de Tocqueville

İnsan mizacında eşitlik adı altında ahlaksız bir tat mevcuttur. Bu ahlaksız tat zayıf insanların güçlü olanları kendi seviyelerine indirmek için teşebbüste bulunmalarına neden olur. Ayrıca da insanları “özgürlükte eşitsizlik” yerine “kölelikte eşitliği” tercih etmeye yöneltir.
Alexis de Tocqueville

Söylediklerinize katılmıyorum, ama bunu söyleme hakkınızı sonuna kadar savunacağım.
Voltaire

Özgürlük sürekli girişimcilik için bir fırsattır.
Graham Wallas

İktidar özgürlüğün büyük düşmanıdır.
Henry C. Wallich

Özgürlük sağlık gibidir, varken sorgulanmaz, çantada keklik gözüyle bakılır, kaybedince farkına varılır.
Henry C. Wallich

Güçlü bir bağlılığı komuta etmek isteyen her ilke ahlaki bir durum yaratmalıdır. İnsanlar yaptıklarının faydalı olduğunu hissetmek isterler, ancak ayrıca ve çoğunlukla, yaptıklarının doğru olduğunu da hissetmek isterler. Özgürlük bu ilkelerden biridir.
Henry C. Wallich

Özgürlük bölünemez bir kelimedir. Tadına varmak ve onun için kavga etmek istiyorsak, onu zengin fakir ayırt etmeden, fikirlerimize katılsınlar ya da katılmasınlar, hangi ırk ve renkten olurlarsa olsunlar, herkese yaymaya hazır olmalıyız.
Wendell Wilkie

Bugün medeniyeti tehdit eden savaş değildir. Medeniyeti tehdit eden bazı politik doktrinlerin yol açtığı yaşam değerleri algısındaki değişimdir. Ancak “özgür insan” rüyasını tekrar hatırlayarak ve insan haklarının önemini idrak ederek modern medeniyeti sarsıcı tehdidi önleyebiliriz.
Lin Yutang

Özgürlük ve güvenlik için uğraşırken, her bir bireyin kendi durumunu daha iyi yapmak için doğal çabası öyle güçlü bir ilkedir ki tek başına ve hiçbir destek almadan, toplumu yalnızca zenginlik ve refaha kavuşturmakla kalmaz. Aynı zamanda devlet kanunlarının aptallığına ve sıklıkla kendi faaliyetlerine ayak bağı olmasına rağmen yüzlerce bu gibi saçma engelin üstesinden gelir.
Adam Smith

"Özgür Toplumun Değerleri" çalışmasında yer alan makalelerin yayım hakları her bir makale için o makaleyi yayımlayan yayınevine aittir.
Makalelerin kullanım hakları için yayınevleri ile iletişime geçmek gerekmektedir.

İletişim için iletisim@ozgurtoplumundegerleri.com adresini kullanabilirsiniz.
powered by tolgakurt