Tüm Makaleler
Bu çalışma kapsamında yer alan tüm makaleler aşağıdadır.

Faşizmin Mussolini'yi, Nazizmin Hitler'i, ideoloji olan muhafazakârlığın Edmund Burke'ü akla getirmesi gibi, liberalizmin akla getirdiği ilk insanlardan biri, belki de ilki Adam Smith'tir. Smith'in ...
1970'ler Türkiyesi'nin entelektüel dünyasına "sosyalist" fikirler hakim idi. Öyle ki sosyalist olmayanın "aydın" sayılmadığı, o entelektüel dünyanın parçası olmak için planlı ekonomiden ...
Özellikle ekonomik gidişatın kötü olduğu dönemlerde "kriz vahşi kapitalizmin sonucudur" cümlesini çok duyarız. Ekonomik krizleri serbest piyasa ekonomisine bağlamak bir nevi herkesin görevidir. ...
Anthony de Jasay insanların gönüllü şekilde mübadele ettiği bir düzen ile bir otoritenin merkezden her şeye karar verdiği başka bir düzen arasındaki farklılıktan bahsettiği makalesinde ...
Birçok kişi reklamlar ile insanların manipüle edildiklerini düşünür. Hatta hiç istemedikleri halde o insanların reklamlar yüzünden istemedikleri şeyleri aldıklarını iddia eder. Aslam Effendi ...
Aslam Effendi bir liberal ile bir sosyalistin diyaloglarını kaleme almış. Bu liberal ve sosyalist birinci öyküde önce faizi tartışıyor. Faiz olmalı mıdır, olmamalı mıdır? İkinci öyküde ...
Özgürlük düşkünü insanların nasıl sağlıklı ve sağlam bir demokrasi anlayışına sahip olması gerektiğini anlatan Atilla Yayla, dünya siyasi tarihinden örnekler vererek demokrasinin - ...
"Hiçbir beşeri gücün hiçbir şey adına –din, ideoloji, bilim, çağdaşlık, aydınlanma, laiklik, cumhuriyet, yeryüzü cenneti, ölümsüz liderler vs.- insanların ifade özgürlüğünü keyfi ...
Bu makale Türkiye'de çok önemli bir boşluğun doldurulmasına öncü olmuştur. Kemalizmi liberal perspektiften "sistematik" şekilde inceleyen ve değerlendiren Atilla Yayla'nın bu eseri Kemalizmin ...
Atilla Yayla, siyasi sistem tercihi liberal demokrasi olan biri olarak, Kürt Sorunu'nu liberal perspektiften yorumlayıp, yine aynı ideolojik tercihi ile kimi öneriler ortaya atıyor. Her şeyden önce ...
Özellikle 1990lı yıllar itibari ile sadece ekonomi değil toplumu ilgilendiren her konuda eğer olumsuz bir şeyden bahsedilecekse bunu piyasa ekonomisine mal etmek bir moda halini aldı. Atilla Yayla ...
Aydın Yalçın makalesinin sonunda makalesinin bir nevi özeti olarak şu cümleyi kullanıyor: "Faşizm özü itibariyle çoğulcu bir sistem olan demokratik ve liberal düzene karşıdır." Faşizmi ...
İnsanlar arasında altruizm (diğergamlık), yani insanın başkalarının iyiliği için kendi hayatını feda etmesi iyi bir erdem olarak kabul edilir. Özellikle kolektivistler tarafından bu ahlak ...
Ayn Rand, bireyler arasındaki sorunlarda kaba kuvvet çözüm olarak kabul edilmiyorsa (edilmemeli ise), haklarımızı nesnel bir kurallar sisteminde koruma görevi taşıyan hükümetlere –kurumlara- ...
"Tamamen hür bir toplumda devleti finanse etmenin doğru yöntemi ne olmalıdır?" sorusuna yanıt arıyor Ayn Rand. Devletin halkın efendisi değil hizmetkârı olarak görülmesi gerektiğini savunan ...
Ayn Rand "bireysel haklar" kavramını anlamsız buluyor. Çünkü ona göre "aslında hiçbir 'ekonomik hak' yoktur, hiçbir 'kolektif hak' yoktur, hiçbir 'kamu çıkarı hakkı' yoktur. 'Bireysel haklar' ...
Tabiatın sınırlı kaynakları ve insanın sınırsız arzularının yan yana gelmesi ile bireyler ve toplumlar arasında rekabet ve çatışma çıkacağı varsayılır. Hâlbuki Ayn Rand "objektivist" ...
"Niçin Elvis Presley Einstein'dan daha fazla para kazansın? Kapitalizm ile kolektivizm arasındaki fark nedir? Komünist Sovyetler Birliği'nde neden milyonlarca insan açlıktan öldü? Kapitalizm neden ...
Bekir Berat Özipek geniş bir literatür taraması yaparak akademik özgürlük denince ne anlaşılmalı, onun nitelikleri neler olmalı ve de ayrı bir özgürlük kategorisi olarak ona ihtiyaç duyup ...
Bekir Berat Özipek Ayn Rand'ın "Kapitalizm: Bilinmeyen İdeal" adlı eserini okurken onun "zorunlu askerlik" hakkındaki görüşlerini oldukça ilgi çekici buluyor ve bir şekilde okuyucu ile buluşturmak ...
Bican Şahin'in kaleme aldığı "Liberal Demokrasinin Temelleri" adlı makale onun deyimi ile "liberal demokrasi modelinin analitik bir sunumunu yapmaktır". Öncelikle liberal demokrasinin kuzeni olduğunu ...
Alevi sorununu etraflıca inceleyen Bilal Sambur, "tarih, teoloji ve tanım" olmak üzere Alevi sorununun 3 önemli kaynağı olduğunu belirtiyor. 3T şeklinde ifade edilen bu temel sorunları detaylı ...
12 Eylül 1980 darbesi ile beraber zorunlu din dersi de öğrencilerin hayatına girdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını da ortaya koyarak Bilal Sambur din eğitimi ve öğretiminin devletin ...
Bilal Sambur, dindar insanların liberalizme yönelttiği eleştirileri ikiye ayırıyor. Birinci eleştiri liberalizmin bireyi tanrılaştırması, ikinci eleştiri ise liberalizmin bireyi hiçbir ahlaki ...
"Sosyalizm ve muhafazakârlık ile birlikte dünyadaki en önemli ideolojilerden biri olan liberalizm, Türkiye'de çok konuşulan ve tartışılan bir fikrî akım olmakla birlikte, liberalizmin felsefî ...
Carl Menger ekonomik fedakârlık gerektirmeyen karşılıklı mübadele ile iki bireyin ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabileceğini anlattığı "İnsanlar Neden Ticaret Yapar" adlı makalesinde, ...
Robert Nozick 20. yüzyılın en önemli liberteryen filozoflarından biridir. Özellikle John Rawls'ın "Bir Adalet Teorisi" adlı eserine karşı yazmış olduğu "Anarşi, Devlet ve Ütopya" bir başyapıt ...
Chandar Kukathas liberal bir toplumda liberal ilkelere saygı göstermeyenlere karşı tutumumuz ne olmalıdır sorusunu soruyor. 2 farklı liberal toplumdan bahseden Kukathas bunları Hürriyet Federasyonu ...
Chandran Kukathas, Liberal Takımadaları eserinde insanların tüm farklılıklarına rağmen hangi şartlar altında özgürce ve barış içinde yaşayabileceklerini masaya yatırıyor. Siyaset felsefesinde ...
Daniel T. Griswold serbest piyasayı savunan insanlara bir öneride bulunuyor. Serbest piyasa ekonomisini savunacakları zaman sadece piyasanın neden olduğu artan zenginlikten değil, bununla beraber ...
Sıklıkla okuduğumuz ve duyduğumuz ancak pek de sistematik şekilde açıklayamadığımız "Adalet Mülkün Temelidir" sözünün ne ifade ettiğini İskoç filozof David Hume çarpıcı şekilde ortaya ...
"Mülkiyetsiz bir dünya istiyoruz!" sloganı özellikle komünal hayatı savunanların sıklıkla kullandıkları bir cümledir. Yazar David Schmidtz ise mülkiyetsiz bir dünyanın mümkün olduğunu, ...
Politikacıların oy toplamak için meydanlarda en çok vurgu yaptıkları konuların başında işsizliğin azaltılması gelir. Devlet dairelerine iş yapmayan binlerce insan alınca işsizliğe çözüm ...
Türkiye'nin siyasi tarihine göz attığımızda Silahlı Kuvvetler'in sahip olduğu silah gücü ve kendisine yüklediği görevler nedeni ile bireysel özgürlükler için tehdit oluşturduğu birçok ...
"Yol, park ve baraj gibi kamu mal ve hizmetleri devlet tarafından sağ¬lanmak zorunda mıdır?" sorusu ile başlamış makalesine Fred Foldvary. Liberaller genellikle özel sektörün yapabileceği alanlardan ...
2 önemli klişe: "Zenginler yalnızca başkalarının emeğini sömürerek zengin olmuştur." "Biri kazanıyorsa diğeri kaybetmeye mahkûmdur." Bu klişelerden yola çıkarak soralım: Kazanç ya ...
Bir ülkenin başına kötü bir felaket geldiği vakit ( 1999 İzmit Depremi, 2011 Japonya'daki Tsunami felaketi gibi) kimi insanlar bunun durgun ya da kötü haldeki ekonomi için iyi olduğunu ifade ...
Frédéric Bastiat ve onun eseri için Atilla Yayla tarafından kaleme alınan kitabın takdim bölümündeki yazıdan bir alıntı: "Frédéric Bastiat (1801-1859) Türkiye'de çok az tanınan bir Fransız ...
Kimilerine göre "Mumcular Dilekçesi" Frédéric Bastiat'nın Fransız Parlamenterleri ile dalga geçtiği bir yazı kimilerince ise yaşadığı topraklardaki akıl almaz uygulamalara karşı sunduğu ...
"Neden entelektüellerin önemsenecek kadar ciddi bir oranı, yaşattığı onca açlığa, sefalete, insan hakları ihlallerine rağmen sosyalist bir dünya hayali kuruyor?" Hayek'in "Entelektüeller ...
Koca koca ciltler tutacak bir konuyu böylesine akıcı, anlaşılır ve sistematik şekilde ele alan kişinin, konu liberalizm ise, Friedrich August von Hayek olması şaşırtıcı değil. Hayek, liberalizmin ...
Devletin ekonomiye müdahalesinin (regülasyon) servet yaratmadığı, aksine var olan serveti belli kesimlere rant olarak sunduğu artık bilinmeyen bir gerçek değildir. Fuat Oğuz ve Orhan Çakmak ...
"Kapitalizm zengini daha zengin, fakiri de daha fakir yapar" cümlesini hayatı boyunca işitmemiş kişi sayısı çok azdır. Ancak okuyacağınız makale bunun tam tersinin doğru olduğunu, yani serbest ...
Henry Hazlitt, Karl Marx'ın Komünist Manifesto'sunu değerlendirdiği bu yazıda, Komünist Manifesto'nun geneline yayılmış olan çelişkileri anlatıyor. Henüz Marx ölmeden Manifesto'da iddia ettiklerinin ...
1980'li yıllarda görüldü ki devletin ekonomiye müdahale ettiği ya da direk üretim araçlarına sahip olduğu ülkelerde temel ihtiyaç maddelerinde bile kıtlık yaşandı. Özellikle sosyalist ...
"Kendi kendini tayin etme hakkı bağımsız bir devlet kurmak mı yoksa farklı anlamlara gelebilir mi? Özgürlükçü bir teori ile kendi kaderini tayin etme hakkı nasıl ilişkilendirilebilir?" gibi ...
İslami gelenek ve serbest piyasa ekonomisinin birbirleri arasındaki ilişkiyi inceleyen Imad-ad Dean Ahmad, İslam tarihinin ilk dönemlerinde deneyimlenen ekonomik modelin günümüz Arap sosyalist ...
Isaiah Berlin 20. yüzyılın önemli siyaset teorisyenlerinden ve de filozoflarından biridir. Liberal literatürde bir klasik olan ve yayınlandıktan yarım asır sonra dahi siyasi teorilere ilham olan ...
"Temel Ekonomi, Türkiye'de şimdiye kadar yayınlanmış iktisat kitapları arasında anlatım ve kapsam bakımından eşsiz bir yer işgal ettiğini önceki iki baskısına okuyucuların gösterdiği ...
"Eğer bir işçinin ürünleri, daha az çalışkan olan komşuları tarafından yağmalanmaya maruz kalırsa, hiç kimsenin o işle uğraşmaya istekli olmayacağı açıktır." gibi ağır bir cümle ...
"Liberalizmin temel ilkesi barıştır." diye başlıyor Jim Peron'un makalesi. Öncelikle şiddetin ne demek olduğunu ve onun ortaya çıkardığı yıkımı ortaya koyan yazar Peron, ardından şiddetin ...
Özgür bir toplum için mücadele eden insanların sıklıkla vurguladığı şey "ekonomik" özgürlük ile "siyasi" özgürlüklerin ayrı ayrı ele alınamayacağıdır. John Hood aynı fikirden yola ...
İngiliz filozof John Locke'un Hollanda'da sürgünde iken kaleme aldığı "Hoşgörü Üstüne Bir Mektup" adlı eseri, dini inanç konusunda hoşgörüsüzlük gösterenlerin rasyonalitesini sorgulayan, ...
"Dolayısıyla insanların devletlerde birleşmelerinin ve kendilerini hükümet altına koymalarının asıl ve ana amacı, mülkiyetlerinin korunmasıdır." diyor İngiliz filozof John Locke. Bu makaleı ...
Soruyu suratımıza çarpıyor Julian Morris. Mademki küresel ısınma deniz seviyesinde olan ülkeleri önce vuracaktır, neden deniz seviyesinin altında bir ülke olan Hollanda ondan çok daha yüksek ...
"Açık Toplum Düşmanları" adlı eseri ile Marksizme entelektüel anlamda büyük darbe indiren Karl Popper ile bu söyleşiyi İtalyan sosyalist gazeteci Giancarlo Bosetti gerçekleştirmiş. (Roma ...
Kitabın takdim bölümünden kısa bir alıntı ; "Bu kitap eğlencelidir. Okurken bazen neden bazı ülkelerin fakir, bazı ülkelerin ise zengin olduğu sorusunu akla getirir. Önemli ekonomik, pratik ...
Özgürlük tutkunu insanlar mümkün mertebe devletin ya da devlet aygıtlarının hayata müdahalede bulunmamasını isterler. Hem insan haklarının gelişmesi için hem de zenginleşebilmemiz için ...
"Türkiye ekonomisinin tarihinin en büyük krizine girdiği yıl ABD'de bir ekonomi kulübünde yapılan aşağıdaki konuşma esasen politika yapıcılar, uygulayıcılar ve entelektüellerin kulağına ...
Bendeniz Kurşun Kalem, sadece bir kurşun kalem üretmek için Brezilya'daki kahve üreticilerine dahi uzanan milyonlarca işlemin ve de binlerce insanın nasıl da "Görünmez El" metaforu ile bir araya ...
Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının birçok yerinde "kamu yararı" ifadesi kullanılıyor. Bu maddelerin çoğunda "kamu yararı" kavramı bireylerin haklarının devlet tarafından gasp edilebileceği ...
"İnsanlığın barış içinde bir arada yaşayabilmesi, insanların farklılıklarını özgürlük içinde ifade edebilmeleriyle mümkündür. Dinî kimlikler ve inançlar, insanlar arasındaki farklılıkların ...
Ayrımcılık (yani bir siyahinin beyazdan daha az para alması, bir kadının erkekten daha az prestijli işlerde çalışması, göçmenlerin daha düşük maaşa iş bulmaları gibi) günümüzde oldukça ...
Bu makalede Ludwig von Mises liberalizmin hoşgörüsüzlüğe karşı hoşgörüsüzlüğünü ortaya koyuyor. Liberalizmin özellikle de dini grupların ya da mezheplerin kendilerinden olmayanlar üstündeki ...
Kapitalizm eleştirisi genellikle perişan yığınların sıkıntısı üzerinden yapılır. Kapitalizm, devletin ekonomiye müdahalesini savunanlar tarafından sefaletin, yoksulluğun, adaletsizliğin ...
Ludwig von Mises sosyalistleri kısaca üretim vasıtalarının özel sahipliğine karşı olanlar şeklinde tanımlıyor. O nedenle sadece kendisini solda gören biri değil aynı zamanda devletçi olan ...
Okuyacağınız yazı "Sefaletten Zenginliğe" adlı kitabın ilk bölümünü içeriyor. Aşağıdaki yazı kitabın arka kapağından alınmıştır. Sefaletten Zenginliğe –Arka kapak- "Zenginlik ...
Birçoklarının aksine, yazar Mark Skousen, Adam Smith'i modern iktisadın kurucu babası olarak adlandırmak ile yetinmeyip, onu ve onun doğal özgürlük sistemini bir tiyatro oyununun devamlı yara ...
Basmakalıp söz ve görüşlere "klişe" denir. Söz konusu ekonomi olunca da akla gelen klişelerden biri serbest piyasa ekonomisinin zengini daha zengin fakiri daha fakir yaptığıdır. Bir diğeri ...
Yazarlarımız Metin Toprak ve Ömer Demir, bir ülkede yurttaşların sahip olduğu sivil özgürlükler, politik ve ekonomik haklar ile o ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyi ve itibarlı bir ülke ...
Bu makale Milton Friedman'ın "Kapitalizm ve Özgürlük" adlı kitabının sonuç bölümüdür. Tüm kitap ile tutarlı bir şekilde Friedman, hükümetlerin ekonomiye müdahalesinin yaratacağı yıkımdan ...
Muhsin Doğan günün birinde Ankara Kızılay'da yürürken, etrafta bildiri dağıtan insanlardan birinin megafonla "bedava sağlık bedava eğitim" diye bağırdığını duyuyor. Ve ondan sonra kendi ...
Üzerinde en çok tartışılan ekonomik kavramlardan biri "özelleştirme"dir. Murat Çokgezen'in kaleme almış olduğu bu makale "özelleştirme" üzerine kapsamlı bilgi sahibi olmak isteyen herkes ...
Liberal değerlere bağlı olan bir kişinin nükleer ve diğer tüm kitle imha silahlarına karşı duruşu ne olmalıdır? Bir liberale göre zorunlu askerlik meşru mudur? Endüstriyel bir ülkenin ...
Belki de 1929 Büyük Buhranı'ndan sonra dünyanın yaşadığı en büyük kriz idi 2000'li yılların hemen başında Amerika'da patlak veren kriz. Sadece televizyonlar, gazete yorumcuları değil iktisat ...
İfade özgürlüğü nedir? Sınırları nerede başlar ve biter? İfade özgürlüğü ve liberal-demokrasiler arasındaki ilişki nedir? İfade özgürlüğünün olmadığı zamanlarda ifade edilemeyen ...
Günümüzde serbest piyasa ve liberal değerler eleştirisi yapmak neredeyse bir zorunluluk halini almış durumda. Yoksulluk ve adaletsizliklerin kaynağında kapitalizmin yattığını düşünenler, ...
Mustafa Erdoğan milliyetçiliği "birçok bakımdan problemli olan, bir ölçüde patolojik ve tehlikeli bir pozisyon..." olarak tanımlıyor. Önce milliyetçiliğin doğuşunu, ardından ulus kavramının ...
Türkiye'nin kangren olmuş tüm sorunları masaya yatırılsa, örneğin cılız demokratik karakterinden nasıl kurtulabileceği, basın özgürlüğü konusunda birinciliği kimselere kaptırmayan Kuzey ...
Muzaffer Ercan Yılmaz'a göre "şiddetsizlik güçsüzlük değil, gizli gücün ta kendisidir". Yılmaz'ın makalesi, barış paradigmaları arasında liberal siyasi felsefe içinde yer alabilecek "şiddetsizlik" ...
Nicholas Kyriazi dünya üstündeki birçok uyuşmazlığın altında yatan sebebin "devlet" olduğunu, devletin hakemlik rolünden başka bir role soyunması halinde bir grup insanın bir başka grup ...
"Neden sadece liberalizmin egemen olduğu bir sistemde özgür olabilir insanlar?" sorusuna bir nevi cevap niteliğinde Nigel Ashford'un makalesi. Özgürlük kavramının tarihine kısaca göz atan Ashford, ...
Açıkça kendilerini liberal olarak adlandıramayan ama liberalizmin ortaya koyduğu evrensel insan haklarına, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne sahip çıkanların çokça tekrarladıkları bir ...
Kapitalizm belki de en sık kullanılan ekonomik terimlerden biri olmakla ile beraber hakkında en az bilgi sahibi olunan ender kavramlardan biridir. 21. yüzyılın hemen başında kaybettiğimiz Norman ...
Piyasanın ne demek olduğunu ve hangi dinamikler ile etkin bir piyasaya sahip olunabileceğini anlatan Norman Barry özellikle kişisel mülkiyet ile piyasanın pozitif ilişkisine vurgu yapıyor. Mises, ...
Türkiye'de son dönemlerde çokça kullanılan kavramlardan biri "sivil toplum" kavramıdır. Öyle ilginç ki, artık askeri darbe hazırlığı içinde olanlar dahi öncelikle "sivil toplumu" darbenin ...
Kimi zaman totaliter-kolektivist fikir ya da sistemlerin (faşizm-Nazizm-komünizm) insanlar için yaratacağı yıkımları göstermek yazarların ciltlerce kitap ortaya koymaları ile sonuçlanır. Ancak ...
Türkiye siyasi tarihi "Kemalizm" kelimesi kullanılmadan ne açıklanabilir ne de anlaşılabilir. Kemalizm ister bir ideoloji olsun ister bir teori olsun, onun çıkış noktasını, hangi amaçlar için ...
20. yüzyıl içerisinde yaşanan komünist örnekler (Sovyet Rusya, Mao'nun Çini, Castro'nun Kübası, Pol Pot'un Kamboçyası, 1991 öncesi Doğu Avrupa, Kuzey Kore vb.) insanlığa açlık, ölüm, ...
Tibor R. Machan en insancıl, çevreye en duyarlı, insanın hırs, haset ve sahtekârlık gibi zaaflarını düzene sokan, zenginlere en az siyasi ve yasal güç veren, demokrasinin ön şartlarından ...
Dünya çapında tanınmış bir liberal aktivist olan Tom Palmer Sovyet rejiminin çökmesinin ardındaki nedenleri anlattığı makalesinde bu çöküşte hangi faktörlerin çok etkili olduğunu ortaya ...
Muhtemelen serbest piyasa ekonomisi ile "sanat" arasındaki ilişki hakkında okuyacağınız en ilginç makalelerden biri Tyler Cowen'in "Sanatta özgürlük ekonomik özgürlüğü gerektirir" makalesi ...
George Mason Üniversitesi'nde iktisat profesörü olan Tyler Cowen tarafından International Herald Tribune'de yayınlanan bu yazı, üzerinde pek düşünülmeden ve yeterli bilgi sahibi olunmadan tekrarlanan ...
Vahap Coşkun'un "İnsan hakları ve Liberalizm" kitabından alıntıladığımız bölümün son paragrafı "Bugün Türkiye'nin, siyasal ve ekonomik yapısını çağdaş standartlara ulaştıramamış, ...
Değil motorlu taşıtlar bisikletlerin olmadığı, insanların şehirlerarası yürüme yolculukları yaptıkları bir ülke… 20. yüzyılın son 10 senesinde kıtlıktan 3 milyon insanın öldüğü ...
2008 Ibn-i Haldun Makale Yarışması için kaleme alınmış olan bu eserde Ertit, İslami ülkelerin neden serbest piyasa ekonomisi ile aralarının iyi olmadığını sorguluyor. İslami geleneğin ...
Fransız aydınlanma filozofu Voltaire bu yazısında ticaretin nasıl zenginlik kazandırdığını ve insanların yaşam standardını yükselttiğini anlatıyor. Büyük bir ülkenin kurulmasının ...
Fransız Aydınlanma filozofu Voltaire'in, düşüncelerinden dolayı Paris'e girmesi yasaklanır. O da İngiltere'de yaşama kararı alır. İngiltere'de karşılaştığı ancak Fransa'da olmayan "dini ...
Wolfgang Kasper'ın bu eseri serbest piyasa ekonomisi ile zenginlik arasındaki pozitif ilişkiyi çarpıcı şekilde açıklıyor. Özellikle devletçi ve korumacı ekonomilerdeki durgunluk ile serbest ...
Bir sabah uyandığımızda gazetelerde "kamu yararı için bundan böyle herkes akşamları mavi sabahları da beyaz giyinecek" diye bir haber okusa idik, muhtemelen bunun kabul edilemez bir şey olduğunu, ...
"Özgür Toplumun Değerleri" çalışmasında yer alan makalelerin yayım hakları her bir makale için o makaleyi yayımlayan yayınevine aittir.
Makalelerin kullanım hakları için yayınevleri ile iletişime geçmek gerekmektedir.

İletişim için iletisim@ozgurtoplumundegerleri.com adresini kullanabilirsiniz.
powered by tolgakurt